Verandersamen.nl
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verandersamen.nl
KvK: 85312452

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen;
  • opdrachtgever: de partij die met verandersamen.nl contracteert c.q. beoogt te contracteren;
  • opdracht: iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en verandersamen.nl tot het leveren van producten en diensten aan opdrachtgever;
  • offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van verandersamen.nl met de intentie om een overeenkomst tot een opdracht te sluiten;
  • overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mondeling of schriftelijk  gesloten overeenkomst.

Artikel 2. Toepassing Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, werkzaamheden en overeenkomsten waarbij verandersamen.nl diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.
2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.

Artikel 3. Totstandkoming opdracht

1. Een offerte van verandersamen.nl is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan verandersamen.nl is verstrekt. Verandersamen.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door verandersamen.nl uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en verandersamen.nl toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
4. Verandersamen.nl heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4. Rechten en plichten verandersamen.nl

1. Verandersamen.nl zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Verandersamen.nl kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
2. Verandersamen.nl en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen verandersamen.nl en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van verandersamen.nl staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft verandersamen.nl het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
a) verandersamen.nl tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die verandersamen.nl voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;
b) alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan verandersamen.nl worden gemeld, zodat verandersamen.nl daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;
c) de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;
2. Opdrachtgever zal verandersamen.nl vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 6. Overmacht
1. Verandersamen.nl zal bij een situatie van overmacht, in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, daarvan onmiddellijk mededeling doen aan opdrachtgever. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
2. Indien de overmacht situatie langer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 7. Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal verandersamen.nl het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verandersamen.nl aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van verandersamen.nl.

Artikel 9. Duur en beëindiging van de opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.
2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.
3. Verandersamen.nl zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van verandersamen.nl, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
4. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door verandersamen.nl tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

Artikel 10. Tarieven en kosten

1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van verandersamen.nl worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt verandersamen.nl eenmaal per maand een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.
2. In de tarieven van verandersamen.nl zijn, tenzij anders overeengekomen, alleen loonkosten inbegrepen. Overige kosten, zoals reis- en materiaalkosten (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
3. De kosten van derden die verandersamen.nl ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.
4. Alle overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte en overeenkomst.

Artikel 11. Betaling

1. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van verandersamen.nl steeds uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het door verandersamen.nl aangegeven rekeningnummer.
2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim. Indien opdrachtgever ook na aanmaning en uiterlijk 30 dagen na factuurdatum nalatig blijft de vordering te voldoen, kan verandersamen.nl de vordering uit handen geven. In welk geval opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
3. Verandersamen.nl heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van verandersamen.nl aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Verandersamen.nl is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van verandersamen.nl en de aansprakelijkheid uit ander hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat verandersamen.nl voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat verandersamen.nl in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
2. Verandersamen.nl is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart verandersamen.nl voor alle in dit artikellid bedoelde schade.
3. De aansprakelijkheid van verandersamen.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever verandersamen.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en verandersamen.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die verandersamen.nl in staat stelt adequaat te reageren.
4. Verandersamen.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door verandersamen.nl.
5. De in dit artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van verandersamen.nl of haar leidinggevend management.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij verandersamen.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen verandersamen.nl vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

1. Tenzij verandersamen.nl en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft verandersamen.nl volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op alle door verandersamen.nl opgeleverde materialen.
2. Verandersamen.nl verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verandersamen.nl is het opdrachtgever niet toegestaan: a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en verandersamen.nl, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan een rechtbank die bevoegd is terzake van de gemeente waar verandersamen.nl gevestigd is.