Verandersamen.nl
Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

Is de kwaliteit van de interactie laag? Is er gebrek aan betrokkenheid? Zijn afspraken niet helder?

Met procesbegeleiding werk je aan:

  • Bewustwording van leer- en ontwikkelprocessen
  • Meer betrokkenheid van medewerkers bij veranderingen
  • Betere interactie en samenwerking in het team of organisatie
  • Meer verbinding tussen manager en team

“Wat er niet wordt gezegd is minstens zo belangrijk als wat er wel wordt gezegd”

Alles is leren

Als het ‘waarom’ of ‘waartoe’ van een team of organisatie voldoende helder zijn (zie organisatieadvies), begint het deel wat door veel mensen als stroef wordt ervaren. Tijdens vergaderingen wordt er veel gepraat over de inhoud (het ‘wat’), maar is minder ruimte voor het proces van samenwerken (het ‘hoe’). Wat willen we bereiken? Draagt onze interactie hieraan bij? Wat spreken we hier met elkaar over af? Dan is het handig een meerzijdig partijdige procesbegeleider of teamcoach in te schakelen.

“De betekenis van je communicatie is de reactie die je oproept.”

Gezonde interactie is betere samenwerking

Een goede procesbegeleider gaat met jullie op zoek naar de ongezonde patronen in de interactie. Communicatiepatronen die leiden tot meer frustratie, onuitgesproken emoties en verstoorde verhoudingen. Door afstand te nemen (dissociatie) en vanuit een andere positie naar jullie interactie te kijken, ontstaat ruimte voor gesprek en begrip. Door daarna de gebeurtenis opnieuw te beleven (associatie), ontstaan nieuwe handelingsmogelijkheden, krijgen uitgesproken gevoelens meer betekenis en ontstaat meer verbinding tussen teamleden of in de organisatie.

Door bewust te vertragen en afstand te nemen,
ontstaat meer ruimte voor begrip en verbinding

Van onvermogen naar vermogen

Een natuurlijk ontwikkelproces is een leerproces. Daarin is er veel voor experimenteren, voor vallen en opstaan en voor fouten ‘mogen’ maken. Zo ontwikkel je nieuwe kennis en vaardigheden om anders met een situatie om te gaan. Veranderen is een gevolg van doelgericht leren en geen doel op zich. Daar past een klimaat van vertrouwen en geduld bij. Een sfeer waarin briljante mislukkingen worden gevierd en faalhazen geëerd om hun durf.

Het (mogen) maken van ‘fouten’ is een belangrijke voorwaarde voor succes.
Alles is leren.

Waar kun je mij ook voor vragen:

Begeleiding

  • Brainstormsessies
  • Missie- en visietrajecten
  • Teamcoachingstrajecten
  • Begeleiden van intervisiegroepen
Meer weten of samenwerken? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking